Bitwy Słowian

Robert F. Barkowski: Bitwy Słowian

Data wydania: 21.11.2018
Wydawnictwo: Bellona (Warszawa)
Język: polski

Kategoria: historyczna, popularnonaukowa

Opis:

Książka zawiera opisy licznych bitew stoczonych przez- lub przy udziale Słowian na tle konfliktów zbrojnych (bitew, oblężeń kampanii, wojen) towarzyszących historii politycznej trzech słowiańskich odłamów – wschodnich, południowych i zachodnich – ułożonych chronologicznie do XII wieku. Niektóre opisy uzupełnione są nakreśleniem genezy i/lub skutków danego starcia.

Krótki wstęp poświęcony jest zagadnieniom Słowiańszczyzny pod kątem rozwoju geografii historycznej i stosunków politycznych – począwszy od rozmieszczania plemion słowiańskich po Europie, poprzez tworzenie się pierwszych wielo- lub ponadplemiennych organizacji politycznych aż po ugruntowanie się średniowiecznych państw słowiańskich, królestw i księstw, np.: państwo Samona i wielkomorawskie, organizacje na Bałkanach, w Grecji i Tracji, imperium Bułgarów, księstwa Chorwatów, Serbów i Słowian alpejskich, księstwa połabskie Obodrytów i Stodoranów, Związek Wielecki/Lutycki na Połabiu, Czechy, Ruś Kijowska, Polska. Niektóre plemiona czy związki plemienne nie uzyskały samodzielności politycznej i uzależnione były od czynników obcych jak Awarowie, Węgrzy, Protobułgarzy, Cesarstwo Bizantyjskie czy marchie niemieckie.
Procesom tym towarzyszyły nieustanne konflikty zbrojne obfitujące w liczne bitwy. Na początku opisane są wojny staczane przez Słowian południowych i częściowo wschodnich, począwszy od schyłku starożytności. Wtedy właśnie Hunowie natarli na Europę wschodnio-południową pchając przed sobą plemiona gockie, a jednocześnie plemiona germańskie przebywające jedynie czasowo na zachód od Odry opuszczają masowo „niewygodne” i obce dla nich tereny ciągnąc na południe lub zachód. Na tym tle bierze początek niebywała ekspansja polityczna i osadnicza Słowian, okraszona licznymi konfliktami zbrojnymi. Antowie zmagają się z Gotami wschodnimi, Sklawinowie walczą przeciwko Awarom i Protobułgarom, lub wspólnie z nimi najeżdżają obszary Cesarstwa Bizantyjskiego. Chorwaci i Serbowie walczą z Bizancjum, Bułgarami i Frankami. Niebawem karty historii wypełnią pierwsze walki organizmów politycznych Słowian zachodnich: przykładowo państwo Samona (bitwa pod Wogastisburgiem 631), liczne bitwy Słowian połabskich z Frankami, Sasami (bitwa pod Bornhöved 798) i wikingami z Danii oraz pomiędzy sobą. Z pierwszą połową IX wieku dochodzi do przemian politycznych na wschodzie Słowiańszczyzny, obfitujących konfliktami zbrojnymi: początki i wzrostem potęgi Rusi Kijowskiej, począwszy od scalania plemion wschodniosłowiańskich przez skandynawskich Waregów, a następnie ich wspólne wojny przeciwko Bizancjum i ludom azjatyckim. W tym samym czasie państwo Wielkomorawskie prowadzi liczne wojny z Frankami. Po upadku Morawian na arenę dziejów wkraczają Czesi, a krótko po nich, pod koniec IX wieku dynastia Piastów rozpoczyna budowę państwa polskiego. Następne dwieście lat ujęte na kartach książki obfituje w przedstawienie licznych bitew z udziałem Słowian połabskich i Polski.

Trailer książki Bitwy Słowian: